Vuokraehdot 11.4.2021 alkaen

Vuokraaja hyväksyy seuraavat ehdot:

1. Laitevuokraussopimuksen syntyminen

Sopimus vuokrauksesta syntyy vuokralleantajan (Laitevuokraus DJRent.fi) ja vuokrasopimuksen allekirjoittaneen henkilön välille (vuokraaja). Asiakkaan ollessa yritys, sopimuksen allekirjoittaa yritystä juridisesti edustava henkilö ja vuokrasopimus syntyy vuokralleantajan ja yrityksen välille. Vuokrasopimuksen allekirjoittajalta tarkistetaan henkilöllisyys kuvallisesta henkilökortista (passi, ajokortti tai poliisin myöntämä kuvallinen henkilökortti). Vuokrasopimus syntyy myös, kun vuokraaja on ilmoittanut puhelimitse tai viestillä haluavansa vuokrata laitteen tai laitteita ja vuokrauksesta on sovittu yhdessä vuokraajan kanssa. Laitteiden jälleenvuokraus kolmansille osapuolille ilman kirjallista lupaa on kielletty.

2. Laitteiden luovuttaminen vuokraajan käyttöön

Vuokralleantajan velvollisuutena on luovuttaa vuokrattavat laitteet toimintakuntoisina. Vuokraajan täytyy hyväksyä vuokrattavat laitteet luovutustilanteessa. Jos vuokrattavat laitteet eivät toimi käyttöönottohetkellä normaalisti, on vuokraajan välittömästi ilmoitettava siitä vuokralleantajalle.

3. Laitteiden käyttö vuokrauksen aikana

Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan vuokrattavista laitteista yhtä hyvin, kuin huolellinen henkilö omista laitteista. Vuokraajan tulee myös noudattaa erityistä varovaisuutta ja huolellisuutta laitteita käyttäessä ja siirreltäessä. Vuokraajan on huolehdittava laitteiden oikeaoppisesta säilyttämisestä ja käyttämisestä. Laitteita ei saa käyttää henkilö, jolla ei ole tarvittavaa osaamista laitteiden käyttöön. Laitteita ei saa kytkeä henkilö, jolla ei ole osaamista laitteiden kytkemiseen. Tarvittaessa vuokraajan pitää suojata laitteet esimerkiksi muun ohjelmanumeron ajan, jos on olemassa laitteiden rikkoutumisvaara tai vahingoitumisvaara.

Laitteita saa käyttää erilaisissa tapahtumissa ja yksityistilaisuuksissa. Jos tapahtumapaikassa on riski laitteiden vaurioitumiselle esimerkiksi paikan ahtauden takia, on tästä ilmoitettava ennen vuokrasopimuksen tekoa. Tarvittaessa vuokralleantaja antaa nopean laitteiden käyttökoulutuksen.

Laitteita ei saa viedä Suomen rajojen ulkopuolelle, ellei siitä ole vuokralleantajan kanssa erikseen sovittu. Tupakointi ja juomien nauttiminen laitteita käyttäessä ja välittömässä läheisyydessä on kielletty. Kuljetusten ajan laitteiden on ehdottomasti oltava niille tarkoitetuissa kuljetuslaatikoissa.

Vuokraaja maksaa itse laitteiden kuluttaman sähkön.

4. Vuokraajan vastuu laitteista ja niiden varusteista vuokra-aikana, omavastuut

Vuokraaja on velvollinen korvaamaan täysimääräisinä vuokralleantajalle vuokra-aikana laitteille tai niiden varusteille aiheutuneet vauriot. Laitteiden ja varusteiden katoamiset vuokra-aikana ovat vuokraajan vastuulla. Laitteiden luonnollinen kuluma on vuokralleantajan vastuulla. Luonnolliseksi kulumaksi lasketaan normaalista käytöstä aiheutuvat kulumat (pölyyntyminen, kevyet naarmut, merkkien haalistuminen, ohjelmistovirhe, potikoiden irtoamiset normaalikäytössä).

Vuokraajalla on vastuu laitteiden kuljetuksen aikana, ellei hän ole tilannut kuljetuspalvelua laitteille vuokralleantajalta. Mikäli vuokra-aikana tapahtuu vauriota tai katoamisia, on niistä ilmoitettava välittömästi vuokralleantajalle.

Vuokraaja joutuu korvaamaan vuokra-aikana tapahtuneesta epätavanomaisesta likaantumisesta aiheutuneet puhdistuskulut, joihin voi sisältyä mahdolliset laitteiden purkamiset ja uudelleenkasaukset puhdistuksen takia. Puhdistuskulut ovat 49e/h sis. alv 24% minimilaskutuksen ollessa yksi tunti (49e sis. alv 24%).

Laitteiden väärinkytkennästä aiheutuneet vauriot ovat vuokraajan vastuulla. Laitteita ei saa kytkeä henkilö, jolla ei ole osaamista laitteiden kytkemiseen. Vuokraaja on vastuussa sähkövahingossa, joka vaurioittaa vuokrattavia laitteita vaikka sähkövaurio ei aiheutuisi vuokraajan toiminnasta.

Laitteita käytettäessä ja säilyttäessä on huolehdittava, että laitteet eivät ylikuumene käytön aikana esimerkiksi suorassa auringonpaisteessa. Mahdolliset ylikuumenemisesta aiheutuneet vauriot ovat vuokraajan vastuulla. Vuokraaja on vastuussa vuokra-aikana tapahtuneessa vesivahingossa, jossa laitteet ovat vaurioituneet vesivahingon tai muun vesivahingon aiheuttaman vian takia.

Vuokraaja vapautuu vastuista, kun vuokralleantaja saa täyden korvauksen laitteille tapahtuneesta vaurioista tai vahingosta. Korvaukseksi luetaan myös saatu täysi korvaus laitteille tapahtuneesta vaurioista tai vahingosta mahdolliselta kolmantena osapuolena olevalta vahingonaiheuttajalta tai tämän vakuutusyhtiöltä.

5. Menettely laitteita kohdanneessa viassa, vahinko- tai rikkoutumistapauksessa

Vuokraajan on välittömästi ilmoitettava vuokralleantajalle laitteeseen tai laitteisiin vuokra-aikana tulevasta viasta, vauriosta, vahingosta, varkaudesta tai laitteiden ryöstöstä. Mahdollisesta ryöstö- ja varkaustapauksesta on ilmoitettava myös välittömästi Poliisille.

Vuokralleantaja vastaa laitteissa vuokra-aikana ilmenevästä teknisestä viasta, joka ei johdu vuokraajan käyttövirheestä tai huolimattomuudesta. Edellyttäen, että virhe tai vika on vuokralleantajan vastuulla ja mikäli vian korjaus on laitteiden käyttämiseksi välttämätöntä, vuokraaja voi oma-aloitteisesti korjauttaa laitteita vuokralleantajan kustannuksella enintään 75 euron arvosta. Korjaustyöstä ja suoritetusta maksusta on toimitettava tosite vuokralleantajalle ja korjautus pitää hyväksyttää vuokralleantajalla.

Vuokraaja vapautuu vastuista, kun vuokralleantaja saa täyden korvauksen laitteille tapahtuneesta vaurioista, vahingosta, ryöstöstä tai varkaudesta. Korvaukseksi luetaan myös saatu täysi korvaus mahdolliselta kolmantena osapuolena olevalta vahingonaiheuttajalta tai tämän vakuutusyhtiöltä.

6. Vuokran maksaminen

Ellei muusta maksuehdosta ole erikseen sovittu, on maksuehto yritysasiakkaille 14 pv netto (maksuaika on 14 päivää laskun päivämäärästä). Yksityisasiakkaiden maksusuorituksen on oltava vuokralleantajan ilmoittamalla tilillä ennen laitteiden luovutusta. Vuokrasopimusta tehdessään vuokraaja hyväksyy ennakkoon vuokrauksesta laadittavan lopullisen laskelman ilman, että hän allekirjoittaa sitä henkilökohtaisesti.

7. Vuokralleantajan vastuu laitteesssa olevasta virheestä ja viivästyksestä

Mikäli laitteessa ilmenee vuokra-aikana tekninen vika tai muu virhe, josta vuokraaja ei ole vuokrausehtojen mukaan vastuussa, vuokraaja voi vaatia vuokralleantajalta virheen korjaamista tai maksetun vuokran palauttamista.

Mikäli vuokralleantaja ei kykene luovuttamaan vuokralaitteita vuokraajan käyttöön vuokrasopimuksen ehtojen mukaisesti, vuokraajalla on oikeus saada korvaus viivästyksestä aiheutuneista välittömistä kohtuullisista kustannuksista.

8. Laitteiden palauttaminen sopimuksen mukaisen vuokra-ajan päättyessä

Vuokraajan on palautettava laitteet kaikkine varusteineen sovittuun paikkaan vuokra-ajan päättyessä. Jos muuta ei sovita, on palautuspaikka Löydöstie 1 G 95 01600 Vantaa. Sopimuksen mukainen vuokra-aika päättyy, kun laitteet on palautettu vuokralleantajalle. Mikäli laitteita ei ole näin palautettu eikä vuokra-ajan jatkosta ole todistettavasti sovittu, vuokralleantaja voi ilmoittaa asian poliisille.

Vuokralleantajalla on oikeus periä vuokraajalta korvaus laitteiden palautusviiveen ajalta, sekä korvaus viiveestä aiheutuneista ylimääräisistä töistä ja muista asiaan liittyvistä taloudellisista vahingoista. Laitteet on palautettava samassa kunnossa, kuin luovutushetkellä. Palautushetkellä laitteiden kunto tarkistetaan asiakkaan läsnäollessa. Vuokralleantaja ei vastaa kuljetuslaatikoihin jääneestä asiakkaan omaisuudesta.

9. Sopimuksen purkaminen

Vuokralleantajalla on oikeus purkaa sopimus välittömästi, jos käy ilmi, että vuokraaja rikkoo olennaisesti sopimusehtoja. Vuokraaja on tällöin velvollinen palauttamaan laitteet välittömästi kaikkine varusteineen sovittuun palautuspaikkaan. Vuokralleantaja voi myös purkaa sopimuksen, mikäli vuokraajan oletetaan toimivan huolimattomasti, vilpillisesti tai riski laitteiden rikkoontumiseen on liian suuri.

Kumpi tahansa osapuoli voi purkaa sopimuksen, mikäli laitteeseen tulee vuokralleantajan vastuulla oleva laitteiston käytön estävä vika, eikä vuokralleantaja toimita korvaavaa tuotetta kohtuullisessa ajassa ilmoituksesta.

10. Vuokrauksen peruuttaminen

Yli 30 päivää ennen vuokrauspäivää peruutetut varaukset ovat kuluttomia vuokraajalle. Jos vuokraaja peruuttaa vuokrauksen alle 30 päivää sovitusta vuokrauspäivästä, palauttaa vuokralleantaja 50% maksetusta vuokrasta vuokraajalle. Peruutus alle 14 päivää ennen sovittua vuokra-aikaa velvoittaa vuokraajan maksamaan täyden vuokran.

Force majeure -tilanteessa (ylivoimainen este tai tapahtuma) kumpikin osapuoli on oikeutettu vetoamaan tähän tilanteeseen ja voi vetäytyä sopimuksesta ilman kuluja.

11. Vuokrasopimusta koskevat riidat

Vuokrasopimusta koskevat riidat pyritään ensisijaisesti sopia neuvottelemalla. Jos selvittely joudutaan hoitamaan tuomioistuimessa, asian ratkaisee Helsingin käräjäoikeus. Kuluttajariitatapauksissa asian hoitaa muu lainmukainen alioikeus.